Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
04:10 ICT Thứ tư, 24/01/2018

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
51 33/TB-DHNL

Thông báo kế hoạch xét tuyển dụng viên chức chỉ tiêu 2015

19/02/2016 Tải về
52 QDTTTCQTTDVCDHNL

Quy định về điều kiện, tiêu chí và quy trình tuyển dụng viên chức - Trường Đại học Nông Lâm theo QQĐ số: 527/QĐ-ĐHNL, ngày 12/08/2014;Văn bản này vẫn có hiệu lực và được sử dụng tiếp tục cho Tuyển dụng viên chức tại ĐHNL năm 2015.

12/08/2014 Tải về
53 QDTCVQTBXTDKTDHNL

Quy định tiêu chí và Quy trình bình xét Thi đua, Khen thưởng Trường ĐHNL-ĐHH; Ban hành kèm theo QĐ số: 1020/QĐ-ĐHNL ngày 01/12/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL và Biểu mẫu

01/12/2015 Tải về
54 BMQDDGPLCBVC

Mẫu 4

27/11/2015 Tải về
55 728/QD-DHNL

Quy định về chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc và biểu mẫu một số Phòng chức năng

01/09/2015 Tải về
56 17/2014/TT-BGDDT

Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

04/10/2015 Tải về
57 177/QD-DHNL

Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế

16/04/2014 Tải về
58 29/2012/ND-CP

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

12/04/2012 Tải về
59 M-VBKQD

Mẫu văn bản khác (được ban hành hoặc phê duyệt kèm theo quyết định)

Tải về
60 M-TTr

Mẫu tờ trình

Tải về
61 M-QD

Mẫu quyết định

Tải về
62 M-QDCB

Mẫu quyết định cá biệt

Tải về
63 M-GM

Mẫu giấy mời

Tải về
64 M-DKLT

Mẫu đăng ký lịch tuần

Tải về
65 M-CVHC

Mẫu công văn hành chính

Tải về
66 M-BBH

Mẫu biên bản họp

Tải về
67 M-BBHN

Mẫu biên bản hội nghị

Tải về
68 M-BBCV

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Tải về
69 58/2010/QH12

Luật viên chức

16/11/2010 Tải về
70 CTVT/TCHC-DHNL

Tập huấn công tác hành chính văn phòng

Tải về
71 48/2005/QH11

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

30/11/2005 Tải về
72 55/2005/QH11

Luật phòng, chống tham nhũng

30/11/2005 Tải về
73 VT/TCHC-DHNL

Văn thư lưu trữ

05/10/2015 Tải về
74 44/2009/QH12

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục

25/01/2009 Tải về
75 01/2011/TT-BNV

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

19/01/2011 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng