Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
16:49 ICT Thứ ba, 28/05/2024

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 1002/QĐ-ĐHNL - 2023

Quyết định Ban chỉ đạo Hội thảo QLDD

15/12/2023 Tải về
2 Bieu 18E 2023-2024

Biểu 18E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

18/01/2024 Tải về
3 Bieu 18C 2023-2024 ds hp

Biểu mẫu 18C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

18/01/2024 Tải về
4 Bieu 21 2023-2024 tai chinh

Biểu mẫu 21. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2023 - 2024

18/01/2024 Tải về
5 Biểu 20 2023-2024 doi ngu

Biểu mẫu 20. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm học 2023 - 2024

18/01/2024 Tải về
6 Biểu 19 2023-2024 csvc

Biểu mẫu 19. Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2023 - 2024

18/01/2024 Tải về
7 Bieu 18 C E 2020-2021

Biểu 18C Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành năm học 2020-2021Biểu 18E Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp năm học 2020-2021

30/06/2023 Tải về
8 Bieu 18D 2020-2021

Biểu 18D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn năm học 2020-2021

30/06/2023 Tải về
9 Bieu 18I 2020-2021

Biểu 18I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn năm học 2020-2021

30/06/2021 Tải về
10 ĐHH

Danh sách tập thể và cá nhân được khen thưởng ĐHH

17/11/2023 Tải về
11 Bieu 19 2021-2022

Biểu 19. Công khai cơ sở vật chất Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm học 2021-2022

31/12/2021 Tải về
12 Biểu 18K 2022-2023

Biểu 18K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục năm học 2022-2023

20/10/2023 Tải về
13 Bieu 18I 2022-2023

Biểu 18 I Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn năm học 2022-2023

31/07/2023 Tải về
14 Bieu 17 2022-2023

Biểu mẫu 17. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023 (theo đơn vị Khoa đào tạo)

31/07/2023 Tải về
15 Bieu 17 2020-2021

Biểu 17. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 (phân theo các Khoa đào tạo)

30/06/2021 Tải về
16 Bieu 18H 2022-2023 Hoi thao

Biểu 18H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức năm học 2022-2023

31/07/2023 Tải về
17 Bieu 18G 2022-2023

Biểu 18G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp năm học 2022-2023

31/07/2023 Tải về
18 Bieu 18D 2022-2023

Biểu 18D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn năm học 2022-2023

31/07/2023 Tải về
19 Bieu 18B 2022-2023 SVTN

Biểu 18B Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường năm học 2022-2023

30/09/2023 Tải về
20 Bieu 18A 2022-2023

Biểu 18A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo năm học 2022-2023

31/07/2023 Tải về
21 Bieu 19 2022-2023 csvc

Biểu 19. Công khai cơ sở vật chất của Trường Đại học Nông Lâm năm học 2022-2023

15/10/2023 Tải về
22 Bieu 20 2022-2023 GV

Biểu 20. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm học 2022-2023

31/07/2023 Tải về
23 Bieu 21 2022-2023

Biểu 21 Công khai tài chính của Trường Đại học Nông Lâm năm học 2022-2023

30/10/2023 Tải về
24 MC-TDG2023 Du thao

Dự thảo Danh mục Minh chứng báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (giai đoạn 2017-2022)

01/08/2023 Tải về
25 BC-TDG2023 Du thao

Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

01/08/2023 Tải về
1 2 3 4  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng