Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
16:47 ICT Thứ ba, 28/05/2024

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 30/2020/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ về công tác văn thư

05/03/2020 Tải về
2 Số: 99/2019/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

30/12/2019 Tải về
3 99/2014-ND-CP

Nghị định quy định đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động KH&CN trong cơ sở giáo dục đại học

25/10/2016 Tải về
4 01-HD/TW

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

20/09/2016 Tải về
5 TL14_NQDHKX

Tài liệu 14_Nghị quyết Đại hội Khóa X

23/09/2016 Tải về
6 TL12_TVTCPQCTTTQT

Tài liệu 12_Toàn văn thông cáo phán quyết của tòa trọng tài quốc tế

23/09/2016 Tải về
7 TL11_LATGT

Tài liệu 11_Luật an toàn giao thông

23/09/2016 Tải về
8 TL10_LQS

Tài liệu 10_Luật quân sự

23/09/2016 Tải về
9 TL9_QCN

Tài liệu 9_Quyền con người

23/09/2016 Tải về
10 TL8_QD1501PDDAGD

Tài liệu 8_Quyết định 1501 phê duyệt đề án giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống thanh niên

28/08/2015 Tải về
11 TL7_TCGDLTCMDDLS

Tài liệu 7_Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên giai đoạn 2015-2020

23/09/2016 Tải về
12 86/2015/ND-CP

Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miên, giảm học phí, hỗ trợ chi phí thực tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021

02/10/2015 Tải về
13 1670/QD-TTg

Quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học đến năm 2025

29/09/2015 Tải về
14 17/2014/TT-BGDDT

Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

04/10/2015 Tải về
15 29/2012/ND-CP

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

12/04/2012 Tải về
16 58/2010/QH12

Luật viên chức

16/11/2010 Tải về
17 48/2005/QH11

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

30/11/2005 Tải về
18 55/2005/QH11

Luật phòng, chống tham nhũng

30/11/2005 Tải về
19 VT/TCHC-DHNL

Văn thư lưu trữ

05/10/2015 Tải về
20 44/2009/QH12

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục

25/01/2009 Tải về
21 01/2011/TT-BNV

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

19/01/2011 Tải về
22 58/2010/QD-TTg

Quyết định về việc ban hành "Điều lệ trường Đại học"

22/09/2010 Tải về
 

Menu

Sứ Mạng