Tra cứu văn bản

Tìm kiếm nâng cao
18:28 ICT Thứ tư, 04/10/2023

Trang nhất » Tra cứu văn bản

STT Số văn bản Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 934/QĐ-ĐHNL 2021

Chiến lược Bảo đảm chất lượng giáo dục Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế giai đoạn 2021-2025

31/12/2021 Tải về
2 1048/QĐ-ĐHH

Thành lập Đoàn đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở đào tạo Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

02/08/2023 Tải về
3 12/2017/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

19/05/2017 Tải về
4 766/QLCL-KĐCLGD

Công văn 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 về hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

20/04/2018 Tải về
5 1668/QLCL-KĐCLGD

Bảng Hướng dẫn đánh giá cơ sở giáo dục ban hành theo Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019

31/12/2019 Tải về
6 MC-TDG2023 Du thao

Dự thảo Danh mục Minh chứng báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (giai đoạn 2017-2022)

01/08/2023 Tải về
7 BC-TDG2023 Du thao

Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

01/08/2023 Tải về
8 38/NQ-HĐKĐCLGD 2022 PTNT

Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Phát triển nông thôn của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

24/02/2022 Tải về
9 37/NQ-HĐKĐCLGD 2022 CNTP

Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Công nghệ thực phẩm của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

24/02/2022 Tải về
10 36/NQ-HĐKĐCLGD 2022 THUY

Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Thú y của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

24/02/2022 Tải về
11 35/NQ-HĐKĐCLGD 2022 QLDD

Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Quản lý đất đai của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

24/02/2022 Tải về
12 34/NQ-HĐKĐCLGD 2022 NTTS

Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Nuôi trồng thủy sản của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

24/02/2022 Tải về
13 33/NQ-HĐKĐCLGD 2022 KHCT

Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Khoa học cây trồng của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

24/02/2022 Tải về
14 228/QĐ-KĐCL 2022 PTNT

Quyết định cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Phát triển nông thôn của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

30/03/2023 Tải về
15 227/QĐ-KĐCL 2022 CNTP

Quyết định cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Công nghệ thực phẩm của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

30/03/2022 Tải về
16 226/QĐ-KĐCL 2022 ThuY

Quyết định cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Thú y của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

30/03/2022 Tải về
17 225/QĐ-KĐCL 2022 QLDD

Quyết định cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Quản lý đất đai của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

30/03/2022 Tải về
18 224/QĐ-KĐCL 2022 NTTS

Quyết định cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Nuôi trồng thủy sản của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

30/03/2022 Tải về
19 223/QĐ-KĐCL 2022 KHCT

Quyết định cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Khoa học cây trồng của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

30/03/2022 Tải về
20 555/QĐ-ĐHNL 2023

Quyết định kiện toàn Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo dục Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025

14/07/2023 Tải về
21 676/2021/QĐ-ĐHNL

Thành lập Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo dục và tổ giúp việc cho Hội đồng BĐCLGD Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025

05/10/2021 Tải về
22 147.2022/GCN-CTĐT PTNT

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Phát triển nông thôn

30/03/2022 Tải về
23 146.2022/GCN-CTĐT CNTP

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thực phẩm

30/03/2023 Tải về
24 145.2022/GCN-CTĐT THU Y

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Thú y

30/03/2022 Tải về
25 144.2022/GCN-CTĐT QLĐĐ

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý đất đai

30/03/2022 Tải về
1 2 3 4 5  Trang sau
 

Menu

Sứ Mạng